دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

250 فیلم برتر تاریخ سینما

1دانلود فیلم The Shawshank Redemption
9.3 دانلود فیلم The Shawshank Redemption
1,719,701 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم The Godfather
9.2 دانلود فیلم The Godfather
1,166,735 رای
100 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم The Godfather: Part II
9.0 دانلود فیلم The Godfather: Part II
798,961 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم The Dark Knight
9.0 دانلود فیلم The Dark Knight
1,637,307 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Schindler's List
8.9 دانلود فیلم Schindler's List
922,947 رای
93 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم 12 Angry Men
8.9 دانلود فیلم 12 Angry Men
435,121 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Pulp Fiction
8.9 دانلود فیلم Pulp Fiction
1,334,649 رای
94 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King
8.9 دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King
1,293,434 رای
94 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم The Good, the Bad and the Ugly
8.9 دانلود فیلم The Good, the Bad and the Ugly
531,121 رای
90 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Fight Club
8.9 دانلود فیلم Fight Club
1,314,640 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
8.8 دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
1,321,796 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
8.8 دانلود فیلم Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
892,681 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم Forrest Gump
8.8 دانلود فیلم Forrest Gump
1,242,764 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Inception
8.8 دانلود فیلم Inception
1,403,328 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers
8.7 دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers
1,172,042 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم One Flew Over the Cuckoo's Nest
8.7 دانلود فیلم One Flew Over the Cuckoo's Nest
684,310 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Goodfellas
8.7 دانلود فیلم Goodfellas
756,392 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم The Matrix
8.7 دانلود فیلم The Matrix
1,169,533 رای
73 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Seven Samurai
8.7 دانلود فیلم Seven Samurai
224,393 رای
99 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Star Wars: Episode IV - A New Hope
8.7 دانلود فیلم Star Wars: Episode IV - A New Hope
965,877 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم City of God
8.7 دانلود فیلم City of God
522,195 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Se7en
8.6 دانلود فیلم Se7en
1,087,691 رای
65 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم The Silence of the Lambs
8.6 دانلود فیلم The Silence of the Lambs
946,323 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم It's a Wonderful Life
8.6 دانلود فیلم It's a Wonderful Life
285,060 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم The Usual Suspects
8.6 دانلود فیلم The Usual Suspects
790,823 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Life Is Beautiful
8.6 دانلود فیلم Life Is Beautiful
408,523 رای
59 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Leon: The Professional
8.6 دانلود فیلم Leon: The Professional
708,170 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Once Upon a Time in the West
8.6 دانلود فیلم Once Upon a Time in the West
229,265 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم Spirited Away
8.6 دانلود فیلم Spirited Away
450,431 رای
94 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم Saving Private Ryan
8.6 دانلود فیلم Saving Private Ryan
843,974 رای
90 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم American History X
8.6 دانلود فیلم American History X
822,413 رای
62 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم Interstellar
8.6 دانلود فیلم Interstellar
890,745 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Casablanca
8.6 دانلود فیلم Casablanca
400,395 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Psycho
8.5 دانلود فیلم Psycho
404,566 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم City Lights
8.6 دانلود فیلم City Lights
102,726 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Raiders of the Lost Ark
8.5 دانلود فیلم Raiders of the Lost Ark
684,127 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم The Intouchables
8.6 دانلود فیلم The Intouchables
483,073 رای
57 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Rear Window
8.5 دانلود فیلم Rear Window
303,713 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Modern Times
8.5 دانلود فیلم Modern Times
153,870 رای
96 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم The Green Mile
8.5 دانلود فیلم The Green Mile
840,559 رای
61 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم Terminator 2: Judgment Day
8.5 دانلود فیلم Terminator 2: Judgment Day
769,060 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم The Pianist
8.5 دانلود فیلم The Pianist
485,418 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم The Departed
8.5 دانلود فیلم The Departed
837,389 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم Back to the Future
8.5 دانلود فیلم Back to the Future
793,195 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم Whiplash
8.5 دانلود فیلم Whiplash
385,400 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Gladiator
8.5 دانلود فیلم Gladiator
954,334 رای
64 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Memento
8.5 دانلود فیلم Memento
871,042 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Apocalypse Now
8.5 دانلود فیلم Apocalypse Now
441,711 رای
90 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم The Prestige
8.5 دانلود فیلم The Prestige
837,272 رای
66 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
8.5 دانلود فیلم Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
333,917 رای
96 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.