دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2015 از نگاه Rotten Tomatoes

1دانلود فیلم Gett: The Trial of Viviane Amsalem
7.7 دانلود فیلم Gett: The Trial of Viviane Amsalem
4,261 رای
90 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم The Salt of the Earth
8.4 دانلود فیلم The Salt of the Earth
14,383 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم Timbuktu
7.2 دانلود فیلم Timbuktu
12,752 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Hitchcock/Truffaut
7.4 دانلود فیلم Hitchcock/Truffaut
1,252 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens
8.2 دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens
592,735 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم About Elly
8.1 دانلود فیلم About Elly
24,904 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم A Most Violent Year
7.0 دانلود فیلم A Most Violent Year
47,000 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Janis: Little Girl Blue
7.5 دانلود فیلم Janis: Little Girl Blue
1,732 رای
74 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Boy & the World
7.7 دانلود فیلم Boy & the World
3,076 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Iris
7.1 دانلود فیلم Iris
14,718 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Queen of Earth
6.5 دانلود فیلم Queen of Earth
3,073 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Straight Outta Compton
8.0 دانلود فیلم Straight Outta Compton
110,957 رای
72 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم Room
8.3 دانلود فیلم Room
92,367 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Inside Out
8.3 دانلود فیلم Inside Out
313,665 رای
94 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Mad Max: Fury Road
8.1 دانلود فیلم Mad Max: Fury Road
515,752 رای
90 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Anomalisa
7.5 دانلود فیلم Anomalisa
15,986 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Güeros
7.5 دانلود فیلم Güeros
1,417 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Theeb
- دانلود فیلم Theeb
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Mustang
7.6 دانلود فیلم Mustang
9,626 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم When Marnie Was There
7.8 دانلود فیلم When Marnie Was There
11,798 رای
71 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Coming Home
7.3 دانلود فیلم Coming Home
9,264 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم The Black Panthers: Vanguard of the Revolution
7.1 دانلود فیلم The Black Panthers: Vanguard of the Revolution
577 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم The Hunting Ground
7.4 دانلود فیلم The Hunting Ground
3,203 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم The Wrecking Crew!
7.6 دانلود فیلم The Wrecking Crew!
1,450 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم The Wonders
6.7 دانلود فیلم The Wonders
2,566 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
8.1 دانلود فیلم Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
22,728 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Black Souls
6.8 دانلود فیلم Black Souls
1,534 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Heart of a Dog
9.0 دانلود فیلم Heart of a Dog
4,247 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم Finders Keepers
6.9 دانلود فیلم Finders Keepers
1,143 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم The Look of Silence
8.3 دانلود فیلم The Look of Silence
5,923 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Seymour: An Introduction
7.6 دانلود فیلم Seymour: An Introduction
608 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم The Revenant
8.2 دانلود فیلم The Revenant
280,254 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Sicario
7.7 دانلود فیلم Sicario
158,613 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Son of Saul
7.9 دانلود فیلم Son of Saul
11,418 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم The Big Short
7.9 دانلود فیلم The Big Short
110,347 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Spotlight
8.2 دانلود فیلم Spotlight
115,068 رای
93 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Bridge of Spies
7.6 دانلود فیلم Bridge of Spies
132,606 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم The Walk
7.4 دانلود فیلم The Walk
62,096 رای
70 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Mr. Holmes
6.9 دانلود فیلم Mr. Holmes
38,289 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Steve Jobs
7.3 دانلود فیلم Steve Jobs
68,453 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم James White
7.3 دانلود فیلم James White
1,306 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم Creed
7.8 دانلود فیلم Creed
107,797 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم Amour fou
6.4 دانلود فیلم Amour fou
944 رای
69 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم The Tribe
7.3 دانلود فیلم The Tribe
5,382 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم The Forbidden Room
6.8 دانلود فیلم The Forbidden Room
867 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم The Second Mother
8.0 دانلود فیلم The Second Mother
5,197 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Taxi Tehran
7.4 دانلود فیلم Taxi Tehran
6,166 رای
91 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم The Lady in the Van
6.9 دانلود فیلم The Lady in the Van
4,274 رای
69 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم The Peanuts Movie
7.3 دانلود فیلم The Peanuts Movie
19,695 رای
67 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Carol
7.4 دانلود فیلم Carol
41,868 رای
95 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.