دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2014 از نگاه Meta Critic

1دانلود فیلم Child's Pose
7.5 دانلود فیلم Child's Pose
5,895 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
7.6 دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
353,860 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم The Tale of the Princess Kaguya
8.1 دانلود فیلم The Tale of the Princess Kaguya
23,289 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Song of the Sea
8.1 دانلود فیلم Song of the Sea
32,220 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Stranger by the Lake
6.9 دانلود فیلم Stranger by the Lake
9,325 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم A Most Violent Year
7.0 دانلود فیلم A Most Violent Year
47,000 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Under the Skin
6.3 دانلود فیلم Under the Skin
84,185 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Wetlands
5.7 دانلود فیلم Wetlands
7,488 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Whiplash
8.5 دانلود فیلم Whiplash
385,400 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Fifi Howls from Happiness
7.7 دانلود فیلم Fifi Howls from Happiness
177 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Afternoon of a Faun: Tanaquil Le Clercq
7.3 دانلود فیلم Afternoon of a Faun: Tanaquil Le Clercq
149 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Abuse of Weakness
- دانلود فیلم Abuse of Weakness
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم Revenge of the Mekons
7.2 دانلود فیلم Revenge of the Mekons
42 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Burning Bush
8.0 دانلود فیلم Burning Bush
871 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Manuscripts Don't Burn
7.2 دانلود فیلم Manuscripts Don't Burn
448 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Stand Clear of the Closing Doors
6.5 دانلود فیلم Stand Clear of the Closing Doors
303 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Ilo Ilo
7.3 دانلود فیلم Ilo Ilo
2,834 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity
6.8 دانلود فیلم Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity
38 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Actress
6.1 دانلود فیلم Actress
257 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Keep on Keepin' On
7.7 دانلود فیلم Keep on Keepin' On
652 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Tales of the Grim Sleeper
7.1 دانلود فیلم Tales of the Grim Sleeper
1,361 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Watchers of the Sky
6.9 دانلود فیلم Watchers of the Sky
172 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم Night Will Fall
7.9 دانلود فیلم Night Will Fall
1,686 رای
85 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم Horses of God
7.3 دانلود فیلم Horses of God
1,008 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Rocks in My Pockets
- دانلود فیلم Rocks in My Pockets
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Flamenco, Flamenco
- دانلود فیلم Flamenco, Flamenco
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Levitated Mass
- دانلود فیلم Levitated Mass
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Archipelago
- دانلود فیلم Archipelago
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم Wrinkles
- دانلود فیلم Wrinkles
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم The Empty Hours
- دانلود فیلم The Empty Hours
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Norte, the End of History
- دانلود فیلم Norte, the End of History
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم She's Beautiful When She's Angry
- دانلود فیلم She's Beautiful When She's Angry
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Concerning Violence
- دانلود فیلم Concerning Violence
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم The Strange Little Cat
- دانلود فیلم The Strange Little Cat
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم Glen Campbell: I'll Be Me
- دانلود فیلم Glen Campbell: I'll Be Me
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Policeman
- دانلود فیلم Policeman
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم The Dog
6.5 دانلود فیلم The Dog
626 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم The Expedition to the End of the World
7.0 دانلود فیلم The Expedition to the End of the World
399 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Stray Dogs
6.9 دانلود فیلم Stray Dogs
1,303 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Happy Valley
- دانلود فیلم Happy Valley
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم The Case Against 8
7.3 دانلود فیلم The Case Against 8
850 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم Manakamana
6.7 دانلود فیلم Manakamana
533 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم National Gallery
7.4 دانلود فیلم National Gallery
818 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم Elaine Stritch: Shoot Me
7.5 دانلود فیلم Elaine Stritch: Shoot Me
700 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم The Overnighters
7.5 دانلود فیلم The Overnighters
1,648 رای
89 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Jodorowsky's Dune
8.1 دانلود فیلم Jodorowsky's Dune
13,678 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel
8.1 دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel
443,188 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Code Black
- دانلود فیلم Code Black
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Guardians of the Galaxy
8.1 دانلود فیلم Guardians of the Galaxy
626,533 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم The Lunchbox
7.8 دانلود فیلم The Lunchbox
27,980 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.