دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2013 از نگاه Meta Critic

1دانلود فیلم The Square
8.1 دانلود فیلم The Square
6,549 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Nebraska
7.7 دانلود فیلم Nebraska
96,736 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم The Great Beauty
7.7 دانلود فیلم The Great Beauty
61,765 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Twenty Feet from Stardom
7.4 دانلود فیلم Twenty Feet from Stardom
9,381 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Stories We Tell
7.6 دانلود فیلم Stories We Tell
8,932 رای
91 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم Short Term 12
8.0 دانلود فیلم Short Term 12
59,735 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم The Hunt
8.3 دانلود فیلم The Hunt
182,088 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Paradise: Hope
6.7 دانلود فیلم Paradise: Hope
2,844 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Is the Man Who Is Tall Happy?
7.1 دانلود فیلم Is the Man Who Is Tall Happy?
2,441 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم A River Changes Course
7.6 دانلود فیلم A River Changes Course
103 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم God Loves Uganda
7.5 دانلود فیلم God Loves Uganda
852 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Mud
7.4 دانلود فیلم Mud
131,155 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم Seduced and Abandoned
- دانلود فیلم Seduced and Abandoned
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Something in the Air
6.4 دانلود فیلم Something in the Air
3,091 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Ain't in It for My Health: A Film About Levon Helm
7.2 دانلود فیلم Ain't in It for My Health: A Film About Levon Helm
342 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم This Ain't California
- دانلود فیلم This Ain't California
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم Night Across the Street
6.2 دانلود فیلم Night Across the Street
343 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Dead Man's Burden
5.4 دانلود فیلم Dead Man's Burden
384 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Harry Dean Stanton: Partly Fiction
7.3 دانلود فیلم Harry Dean Stanton: Partly Fiction
491 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Tokyo Waka
7.6 دانلود فیلم Tokyo Waka
27 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Snow White
7.5 دانلود فیلم Snow White
7,726 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Pavilion
6.5 دانلود فیلم Pavilion
53 رای
78 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم Birders: The Central Park Effect
7.4 دانلود فیلم Birders: The Central Park Effect
252 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay
7.1 دانلود فیلم Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay
756 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Which Way Is the Front Line from Here? The Life and Time of Tim Hetherington
7.8 دانلود فیلم Which Way Is the Front Line from Here? The Life and Time of Tim Hetherington
529 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم Cousin Jules
7.3 دانلود فیلم Cousin Jules
64 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Viola
6.1 دانلود فیلم Viola
350 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم These Birds Walk
7.0 دانلود فیلم These Birds Walk
248 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم La Camioneta: The Journey of One American School Bus
6.8 دانلود فیلم La Camioneta: The Journey of One American School Bus
113 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم Gideon's Army
7.7 دانلود فیلم Gideon's Army
627 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم The Last of the Unjust
7.2 دانلود فیلم The Last of the Unjust
414 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم Berberian Sound Studio
6.2 دانلود فیلم Berberian Sound Studio
9,721 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم At Berkeley
7.3 دانلود فیلم At Berkeley
391 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم The Punk Singer
7.4 دانلود فیلم The Punk Singer
2,062 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم Fill the Void
6.7 دانلود فیلم Fill the Void
2,824 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Caesar Must Die
7.3 دانلود فیلم Caesar Must Die
4,849 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Mother of George
6.3 دانلود فیلم Mother of George
747 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Our Children
6.8 دانلود فیلم Our Children
2,100 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Drug War
7.0 دانلود فیلم Drug War
6,955 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم A Band Called Death
7.5 دانلود فیلم A Band Called Death
2,752 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم A Touch of Sin
7.2 دانلود فیلم A Touch of Sin
6,713 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم After Tiller
7.5 دانلود فیلم After Tiller
796 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم The Gatekeepers
7.6 دانلود فیلم The Gatekeepers
4,485 رای
91 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم The Missing Picture
7.4 دانلود فیلم The Missing Picture
2,189 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم Cutie and the Boxer
7.2 دانلود فیلم Cutie and the Boxer
3,747 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Room 237
6.3 دانلود فیلم Room 237
15,956 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم Muscle Shoals
7.7 دانلود فیلم Muscle Shoals
2,525 رای
75 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Frances Ha
7.4 دانلود فیلم Frances Ha
42,867 رای
82 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Let the Fire Burn
7.9 دانلود فیلم Let the Fire Burn
951 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Call Me Kuchu
7.6 دانلود فیلم Call Me Kuchu
620 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.